Laboral

 

Mediacions de tota mena, acomiadaments, reclamacions de quantitats, seguretat social.

Mediació empresa – treballador

Moltes vegades es produeixen situacions laborals de difícil solució, tant per banda del costat del treballador afectat, com de l’empresa. La figura d’un mediador professional evita que el conflicte s’allargui en el temps i intenta que les dues parts arribin a un acord de la manera més equitativa per a totes dues. Si vostè pensa que es troba davant d’una situació en què la solució es veu difícil d’aconseguir, contractar els nostres serveis pot fer tot aquest procés més suportable. Escoltarem les versions de les dues parts i actuarem en conseqüència per a obtenir el màxim benefici per als nostres clients dins el marc de la llei.

Assistència i representació de l’empresa – treballador

Si s’ha produït un conflicte en el qual la via judicial és l’única sortida per a resoldre-ho, la nostra empresa l’assessorarà i representarà durant tot el procés judicial, vetllant pels seus interessos i traient el màxim partit possible resultant d’aquest procés.

Conciliacions

Abans de produir-se un procés judicial, l’empresa i l’empleat poden arribar a un acord mitjançant un acte de conciliació laboral. Aquest procediment , es obligatori en la majoria dels casos de disconformitat en amb l’acomiadament, o bé quan hi han deutes de per mig.

El tràmit a realitzar s’inicia presentant un acte de conciliació en el servei de mediació, arbitratge i conciliació, dependent de la conselleria de treball de cada comunitat on es vagi a realitzar. Les reclamacions s’han de realizar en un termini màxim de 20 dies desde l’acomiadament, i d’un any, en cas de reclamacions de salaris.

En cas que es produeixi un acord de conciliació entre les dues parts, aquest s’haurà de complir com si es tractés d’una sentència en ferm.

Recomanem que es posi en contacte amb nosaltres en cas de rebre una citació del servei de mediació d’arbitratge i conciliació, al igual que, en el cas contrari, es vulgui emetre aquesta, nosaltres vetllarem de la manera més beneficiosa per als seus interessos.

 

Acomiadaments

L’acomiadament és la forma en què s’acaba amb la relació entre el treballador i l’empresa contractant. Aquesta acció es pot produir de qualsevol manera i sense un motiu justificat. Depenent de les causes podem dir de quin tipus d’acomiadament es tracta:

 

Acomiadament objectiu: Sempre ve justificat per una disminució de la producció. Aquesta informació ha de ser acreditada per l’empresari perquè no sigui declarat com a improcedent.

Acomiadament disciplinari: Es produeix quan: hi ha una manca de treball en les funcions bàsiques del lloc que s’exerceix; faltes de respecte, reiteració d’entrades tarda etc ..

Acomiadament col·lectiu : Aquests acomiadaments es caracteritzen per ser bastant polèmics i afecten a una gran quantitat de treballadors de forma conjunta. En moltes ocasions són impugnats judicialment.

MARKALAIN ADVOCATS , el nostre equip d’especialistes en l’àrea laboral defensaran qualsevol tipus d’irregularitat que pugui produir-se en tan incòmoda situació, i lluitaran per aconseguir una indemnització que dependrà d’una suma de moltes variables, com pot ser el tipus d’acomiadament o el temps que s’ha estat treballant en l’empresa.

Reclamacions de quantitat

Presentem demandes judicials per recuperar impagaments produïts per empreses a treballadors per serveis realitzats i no remunerats. Segons diu l’Article 29 de l’Estatut dels treballadors, aquesta quantitat pot anar amb un recàrrec del 10% anual. Aquestes reclamacions prescriuen en el transcurs d’1 any .

Mitjançant aquest tipus de demanda, el treballador té dret a sol·licitar la quantitat deguda juntament amb els interessos que corresponen a l’últim any laboral.

El tràmit a realitzar s’inicia presentant un acte de conciliació al servei de mediació, arbitratge i conciliació, depenent de la conselleria de treball de cada comunitat on es vagi a realitzar. Hi ha termini de 20 dies hàbils en cas d’acomiadament, i d’un any, quan parlem de reclamacions de salaris.

Si s’arriba a un acord de conciliació per les dues parts, aquest s’haurà de complir com si es tractés d’una sentència en ferm.

Recomanem que es posi en contacte amb nosaltres en cas de rebre una citació del servei de mediació d’arbitratge i conciliació, al igual que, en el cas contrari, es vulgui emetre aquesta, nosaltres vetllarem de la manera més beneficiosa per als seus interessos..

Mobilitat geogràfica

La mobilitat geogràfica es refereix a un canvi de lloc en la prestació de serveis laborals. Això significa que es produeix un canvi en el centre de treball en què el treballador ha de prestar els seus serveis, els quals no s’ajusten als que tenia assignats en el contracte.

Aquest canvi en el lloc de treball pot, inicialment, ser voluntari o forçós, depenent si aquest ha estat  acordat o no entre les dues parts del contracte (la sol·licitud o instància de qualsevol d’elles), o bé, decidit i imposat per una decisió purament unilateral de l’empresari en funcions.

.

Incapacitats laborals

Existeixen 2 tipus d’incapacitats laborals:

Incapacitat temporal transitòria: Més coneguda com a baixa mèdica, es produeix quan un treballador es troba impedit de forma temporal per realitzar-la, i necessita una assistència mèdica a causa d’una malaltia o accident. Durant aquest període el contracte queda suspès i no es té obligació de treballar i remunerar el treball. El treballador té dret, sempre que reuneixi els requisits de cotització, a l’assistència sanitària i el subsidi que correspon, podent arribar al 60% o 75% de la base reguladora.

Incapacitat permanent: Aquesta es produeix un vegada el treballador, després d’haver estat sotmès a tractament mèdic, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus que disminueixin o impedeixin la seva capacitat laboral. Aquestes es divideixen en diferents graus:

  • Incapacitat permanent parcial.
  • Incapacitat permanent grau total.
  • Incapacitat permanent grau absolut.

Seguretat social

En aquest àmbit treballem tant la part del treballador com la de les empreses; tramitació de nòmines, contractes, altes i baixes de treballadors, presentació dels diferents models, assessorament en dret del treball i assistència en vies judicials laborables.

FOGASA

El Fons de Garantia Salarial (FOGASA) és un organisme que pertany al Ministeri de Treball i Immigració i que és l’encarregat de pagar als treballadors les nòmines i indemnitzacions pendents d’abonar quan l’empresa s’ha declarat insolvent o en concurs de creditors. Els límits i les quantitats que es poden percebre d’aquest fons, varien en funció de si són pagats en nomines o indemnizaciones.

Nosaltres et contactem

WhatsApp WhatsApp