Civil

 

Especialistes en divorcis, herències , reclamacions de tots tipus.

Separacions

L’article 83 del Codi Civil expressa literalment que “La sentència de separació produeix la suspensió de la vida comuna dels casats (….)“,i això comporta que s’interromp la convivència matrimonial sense permetre tornar a contraure matrimoni, ja que el vincle matrimonial no desapareix.

Divorcis

Actualment, no és necessari tenir cap causa per presentar una demanda de divorci, sinó que és suficient amb que una de les parts ho sol·liciti formalment, i que aquesta es compleixi en un termini de tres mesos des de la celebració del matrimoni, sempre que no es pugui demostrar que hi ha un risc per a la integritat física del cònjuge o dels seus fills; en aquest cas, no serà un requeriment el compliment d’aquest termini. Un cop es produeix la sentència ferma del divorci, es pot tornar a contreure matrimoni.

Portem molts anys tractant amb la màxima professionalitat tot tipus d’assumptes relacionats amb divorcis.

Divorcis de mutu acord: Són molts els avantatges d’aquest tipus d’acord, entre ells un menor temps d’execució i estalvi en costos de processament del mateix. En aquest tipus de procediment, si no es realitza el judici, tot queda estipulat en un conveni regulador que serà aprovat per un jutge o per un lletrat de l’administració de justícia.

Divorcis contenciosos: En aquesta modalitat de divorci, un dels cònjuges és el que sol·licita la demanda de separació, sense que hi hagi un acord entre les dues parts. 

Planificació d’una estratègia de forma conjunta amb el nostre client per aconseguir les condicions més avantatjoses.

Presentació de la demanda de manera formal cap a l’altra part del matrimoni, tenint aquesta 20 dies hàbils per a poder contestar, informant sobre la seva conformitat o rebuig de la petició de la demanda.

Una vegada s’ha iniciat aquest procés (contestació de l’advocat o procurador de l’altra part), el jutjat de família dictamina una data per a la celebració del judici, on cadascuna de les parts defensarà els seus punts de vista, mitjançant la presentació de proves i arguments que es considerin necessaris.

Per últim, un cop celebrat el judici, es dicta una sentència reconeixent el divorci i explicant les mesures del mateix a cadascuna de les parts.

 

Família

El Codi Civil espanyol en el seu Títol V i següents, regula aspectes fonamentals de l’organització familiar com són la filiació, ja sigui matrimonial o extramatrimonial, per naturalesa o adopció, així com altres aspectes relacionats amb la tutela, adopció, pàtria potestat i altres figures que per la seva transcendència formen part de la unitat familiar.

Propietat horitzontal

És una institució jurídica que fa referència al conjunt de normes que regulen la divisió i organització de diversos immobles. La propietat horitzontal no és un bé immoble en particular, sinó un règim que reglamenta la forma en què es divideix un bé immoble i la relació entre els propietaris dels béns privats i els béns comuns que han estat segregats d’un terreny o edifici

Reclamació d’impagats

L’objectiu és reclamar i recuperar la quantitat de manera amistosa. Un cop aquesta via es vegi esgotada, realitzarem el tràmit de la recuperació de l’mpagat de forma judicial.

Herències

Moltes vegades es produeixen desavinences i problemes entre els familiars d’un ésser mort, i com a professionals, trobem que la millor manera perquè aquest desagradable moment no s’allargui més en el temps, és la contractació d’un advocat especialista. D’aquesta manera defensarem els teus interessos i traurem el màxim partit de la teva herència durant tot el procés.

Un cop es produeix la defunció d’una persona, el seu patrimoni, que engloba tant els béns com els deutes, es transfereixen als seus hereus.

Pot produir-se llavors una acceptació per part dels hereus formalitzant el quadern de partició, repartint els béns i liquidant els impostos corresponents, realitzant a la vegada els tràmits necessaris en el registre de la propietat.

Per contra, si es produís un desacord, seria necessari l’inici d’un procés judicial per determinar el repartiment d’aquests béns en disputa.

Danys i perjudicis

Són molts els requeriments a l’hora de sol·licitar una indemnització de perjudicis: el dany ha de ser provat, la víctima haurà d’apreciar una suma d’indemnització, la gravetat de la culpa haurà de ser provada, etc. En aquests casos és necessària la presència d’un advocat especialista en la matèria, que pugui guiar i aconsellar per treure el màxim profit d’aquest tipus de situacions.

Nosaltres et contactem

WhatsApp WhatsApp